Polityka prywatności

I. WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu www.higher.pl (dalej: „Serwis”), a także za pośrednictwem innych serwisów prowadzonych przez Higher w domenie higher.pl w ramach oferowanych usług (w tym dedykowanych strony wydarzeń), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Higher Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 79/300, 00-079 Warszawa (dalej: „Administrator” lub „Higher”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e‑mail: kontakt@higher.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
  • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,
  • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
  • Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale IIIIV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  • niezalogowanych użytkowników Serwisu korzystających z usług i funkcjonalności,
   z których korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, wybór usługi dostępnej w ramach prezentowanej na stronie oferty, dostęp do informacji i treści niewymagających założenia konta, formularz zgłoszeniowy),
  • zalogowanych użytkowników, którzy zarejestrowali konto (profil) Serwisie.
 3. Administrator może wykorzystywać dane osobowe użytkowników Serwisu do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. W wyniku takich decyzji użytkownicy mogą otrzymać dodatkowe korzyści w postaci np. dopasowania oferty pracy do profilu zawodowego, przedstawienia rekomendowanych ofert pracy, udzielenia rabatu na usługi dostępne
  w ramach prezentowanej w Serwisie oferty, otrzymywania dopasowanych do zainteresowań informacji marketingowych.
 4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym,
  4. kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów,
  5. podmiotom prowadzącym rekrutację za pośrednictwem Higher (tj. pracodawcom korzystającym z naszych usług, którzy w ramach procesu rekrutacji stają się odrębnymi Administratorami danych) na podstawie zawartych umów.
 5. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 6. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  7. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
   w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
   z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   – na zasadach określonych w RODO.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 8. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać:
  1. dane innych osób przekazane przez użytkownika serwisów prowadzonych przez Higher podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności (np. dane osobowe współpracowników niezbędne do rejestracji i udziału
   w organizowanych przez Administratora eventach, webinarach, szkoleniach i innych wydarzeniach),
  2. dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy, dane pracowników będących uczestnikami konferencji i szkoleń – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania danej umowy),
  3. dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z Higher, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,
  4. dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, portali społecznościowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego
  lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji
  i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. FORMULARZE KONTAKTOWE

 1. Administrator może gromadzić za pośrednictwem dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych dane osobowe, w szczególności:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • adres IP,
  • inne informacje przekazane przez użytkownika.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio
  • czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego,
  • czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 5. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.

III. C. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: „uśude”), w tym rejestracji i prowadzenia bezpłatnego konta użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  2. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,
  3. poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w tym do rejestracji i prowadzenia konta, w szczególności:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. adres IP,
  5. informacje o wykształceniu,
  6. nazwa uczelni,
  7. kierunek studiów,
  8. oraz inne dane przekazane przez użytkownika w formularzu rejestracji, w tym dane osobowe zawarte w CV.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do realizacji umowy,
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia bezpłatnego konta oraz korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

III. D. WYDARZENIA (EVENTY, SZKOLENIA, KONFERENCJE)

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed wysłaniem zgłoszenia online (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,
  2. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym przyjęcia i obsługi zamówienia online na udział w organizowanym przez Higher wydarzeniu, tj. konferencji lub szkoleniu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  3. zawarcia umowy o udział w organizowanym przez Higher wydarzeniu i jej właściwego wykonania tj. rejestracji uczestników, organizacji i przeprowadzenia spotkania oraz realizacji wszelkich czynności związanych z organizacją wydarzenia, w tym komunikacji w sprawach organizacyjnych, ewentualnego przygotowania identyfikatorów oraz certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”.
  5. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.
  6. poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji uczestnika wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  7. utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  8. dokumentowania przebiegu szkolenia oraz utrwalenia wizerunku uczestników, a także publikacji filmów i zdjęć, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody przez uczestnika szkolenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników wydarzenia w celach związanych z realizacją umowy, w szczególności:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. adres IP,
  6. oraz inne dane przekazane przez użytkownika w formularzu rejestracji, w tym dane osobowe zawarte w CV.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do realizacji umowy,
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  5. czas do momentu wycofania zgody.
 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
 5. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia (rejestracji) oraz zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, w tym udziału
  w wydarzeniu.

III. E. WYDARZENIA ORGANIZOWANE ONLINE (WARSZTATY, WEBINARY, KONFERENCJE)

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed rejestracją i wysłaniem zgłoszenia udziału w organizowanym online wydarzeniu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
  2. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym rejestracji i udziału w wydarzeniu organizowanym online (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”.
  4. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.
  5. poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji uczestnika wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  6. utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników wydarzenia online w celach związanych z realizacją umowy, w szczególności:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu,
  5. adres IP,
  6. oraz inne dane przekazane przez użytkownika w formularzu rejestracji, w tym dane osobowe zawarte w CV.
 3. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, w tym udziału w wydarzeniu online.

III. F. REKRUTACJA ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie formularzy Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez Państwa w ramach rekrutacji prowadzonych przez Higher oraz w ramach rekrutacji prowadzonych na zlecenie innych pracodawców korzystających z usług Administratora.
 2. Administrator może gromadzić dane osobowe uczestników rekrutacji lub osób ubiegających się o zatrudnienie, a w szczególności:
  1. imię (imiona),
  2. nazwisko,
  3. data urodzenia,
  4. przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe
  5. oraz – jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku – informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy
   o pracę).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji i wynikających w szczególności z art. 22[2] Kodeksu pracy lub przepisów Kodeksu cywilnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,
  2. prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”,
  3. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks pracy lub Kodeks cywilny.
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. okres prowadzenia rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora),
  2. okres przedawnienia roszczeń,
  3. czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 5. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
 6. Przekazanie danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających ze wskazanych powyżej przepisów będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.
 7. Podmioty prowadzące rekrutację za pośrednictwem Higher, którym udostępniamy Państwa dane osobowe, stają się odrębnymi administratorami tych danych (samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych).

III. G. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  • realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach
   i usługach podmiotów trzecich współpracujących z Higher (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
   (w szczególności poczty elektronicznej oraz telefonu) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu – np. w przypadku przesyłania dodatkowych materiałów marketingowych, zaproszeń na wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”,
   z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.
 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  2. czas do momentu wycofania zgody.
 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
 5. Administrator może także udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim współpracującym z Higher (partnerom biznesowym) w celu realizacji przez te podmioty własnych działań marketingowych. Udostępnienie danych możliwe będzie wyłącznie na podstawie Państwa odrębnej zgody na przetwarzanie danych w takim celu. Wskazany w treści zgody na udostępnienie danych partner Higher stanie się wówczas niezależnym administratorem przekazanych na tej podstawie danych osobowych.

III. H. BLOG

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia zalogowanemu (za pośrednictwem aplikacji Disqus lub konta na portalu Facebook, LinkedIn, Twitter lub Google) użytkownikowi wymiany informacji, w tym dodawania komentarzy na blogu dostępnym na stronie https://higher.pl/blog (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 2. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z bloga. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości wymiany informacji,
  w tym dodawania komentarzy na blogu Administratora.
 3. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, co oznaczać będzie rezygnację z korzystania z bloga.
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody przez użytkownika.
 5. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt
  z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych).
 6. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

III. I. FACEBOOK

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile firmowe Higher prowadzone w mediach społecznościowych (w tym Facebook, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu firmowego Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.
 2. Higher jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów
  i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem https://www.facebook.com/HigherPL (Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
  i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
 4. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 5. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania,
  w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 6. Administrator ma prawo do przetwarzania:
 7. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy
  i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego
  z produktów i usług Facebooka,
 8. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
 9. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych
  i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub
  w celu realizacji prośby o kontakt.
 10. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
 11. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 12. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
 13. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  w okresie, gdy zgoda obowiązywała,
 14. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
 15. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 16. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
  z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 17. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów
  i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 18. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Higher oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
 19. w niniejszym dokumencie,
 20. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.
 21. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).
 22. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem www.higher.pl, a także innych serwisów prowadzonych przez Higher (stron wydarzeń) wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje
  o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
  w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwis wykorzystuje do swego działania pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „POLITYCE COOKIES”: https://higher.pl/polityka-cookies.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności serwisu www.higher.pl.
 2. Serwisy mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych (w tym do stron współpracujących z Administratorem partnerów i innych podmiotów zewnętrznych). Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się
  z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
  • rozwoju technologii,
  • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
  • rozwoju Serwisów.
 4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie danego Serwisu.