Regulamin świadczenia usług przez Higher sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez spółkę Higher sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w tym:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców;
  2. zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie Regulaminu.
 3. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za świadczone Usługi po uprzednim poinformowaniu o tym Usługobiorców.
 5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy (w szczególności na stronie higher.pl/regulamin), a także – na żądanie Usługobiorcy – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 6. Rejestracja uczestnictwa Usługobiorcy w wydarzeniu jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu i zobowiązuje do jego bezwzględnego przestrzegania.

§ 2. Definicje

 1. Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym z wielkiej litery nadano następujące znaczenie:
  1. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Event – szkolenie, warsztat, konferencja lub inny projekt, na który może zapisać się każda osoba fizyczna zainteresowana jego tematyką.  Swoim zakresem obejmuje wykłady teoretyczne, warsztaty praktyczne, pokazy, prezentacje oraz inne działania o charakterze dydaktycznym lub kombinację powyższych.
  3. Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie internetowej, za pomocą którego Usługobiorca dokonuje rejestracji na Event.
  4. Osoba trzecia – każda osoba fizyczna lub prawna, której nie dotyczy Umowa.
  5. Pełnomocnik Usługobiorcy – osoba trzecia, która dokonuje Rejestracji w imieniu Usługobiorcy i posiada odpowiednie uprawnienia do posługiwania się jego danymi.
  6. Potwierdzenie zgłoszenia – komunikat wysłany przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej potwierdzający dokonanie prawidłowego zgłoszenia na Event. Potwierdzenie zgłoszenia nie oznacza potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu.
  7. Potwierdzenie uczestnictwa – komunikat wysłany przez Usługodawcę za pomocą środków komunikacji elektronicznej potwierdzający zaproszenie na Event i będący gwarantem wejścia na organizowane wydarzenie.
  8. Rejestracja – proces zgłaszania Usługobiorcy do udziału w Evencie.
  9. Regulamin – niniejszy dokument.
  10. Serwis – serwis internetowy (lub serwisy internetowe) należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi lub umożliwia zamówienie Usług.
  11. Strona wydarzenia –  strona internetowa należąca do Usługodawcy, w ramach której świadczy Usługi, zamieszcza szczegółowe informacje o wydarzeniu lub umożliwia zamówienie Usług. Każde wydarzenie posiada swoją dedykowaną stronę.
  12. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  13. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział (w jakikolwiek sposób) w Eventach lub innych projektach organizowanych przez Usługodawcę.
  14. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
  15. UODO – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)
  16. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
  17. Usługobiorca – osoba dokonująca Rejestracji na Event.
  18. Usługodawca – Higher Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-660), przy ul. Lwowska 5/15, wpisana do KRS pod numerem 0000578945, NIP: 525-263-13-00, REGON: 362659709.
  19. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 j.t.).
  20. Współorganizator – osoba prawna, oznaczona na Stronie wydarzenia, która posiada takie same prawa i obowiązki opisane w Regulaminie jak Usługodawca. Każdy Event może mieć oddzielny zestaw Współorganizatorów.

 

§ 3. Zgłaszanie uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa Usługobiorcy w Evencie jest rejestracja przez Formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem systemu rejestracyjnego on-line na stronie wydarzenia lub w inny sposób określony przez Usługodawcę. W przypadku Eventów odpłatnych, warunkiem uczestnictwa będzie wniesienie odpowiedniej opłaty lub okazanie biletu wstępu.
 2. Usługodawca określa w Formularzu zgłoszeniowym lub w inny sposób, wymagania i dane Usługobiorcy konieczne do rejestracji na wybrany Event, nabycia prawa do uczestnictwa w Evencie lub do skorzystania z określonych usług.
 3. Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Evencie, Usługobiorca  dokonujący zgłoszenia oświadcza, że:
  1. przekazane dane są kompletne;
  2. przekazane dane są prawdziwe tj. zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym;
  3. przekazane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. Podanie fałszywych danych wspomnianych w pkt. 3. powyżej uprawnia Usługodawcę do odmowy Usługobiorcy Potwierdzenia uczestnictwa w Evencie.
 5. W przypadku, gdy osobą dokonująca Rejestracji jest Pełnomocnik Usługobiorcy, oświadcza on, iż jest upoważniony do podania danych osobowych Usługobiorcy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawdziwość i udzielone w imieniu Usługobiorcy zgody.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wprowadzenia do Formularza zgłoszeniowego nieprawdziwych danych osobowych przez Usługobiorcę lub jego Pełnomocnika.
 7. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Usługobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Usługodawcy.
 8. Usługobiorcy, którzy ukończyli 13 lat, ale nie ukończyli 18 roku życia, mogą wziąć udział w Evencie jedynie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 9. Zgłoszenia uczestnictwa w Evencie można dokonywać do momentu wyczerpania limitu wolnych miejsc.
 10. Dla niektórych rodzajów uczestników np. dziennikarzy, wystawców, gości, prelegentów lub innych nabywców Usług, Usługodawca może przewidzieć specjalne zasady rejestracji lub dostępu do obiektów, w szczególności polegające na ich rejestracji przez samego Usługodawcę lub na zastosowaniu dodatkowych identyfikatorów potwierdzających prawo do wejścia na organizowane wydarzenie (np. fotograf). W przypadku rejestracji Usługobiorcy przez Usługodawcę, dokonywana ona będzie w oparciu o dane podane przez Usługobiorcę, jego Pełnomocnika lub dane publicznie dostępne.
 11. Proces zgłaszania uczestnictwa uważa się za zakończony z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę Potwierdzenia uczestnictwa od Usługodawcy poprzez dostępne Środki komunikacji elektronicznej na podane przez Usługobiorcę dane wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 4. Potwierdzenie uczestnictwa

 1. Usługodawca wysyła Potwierdzenie uczestnictwa w Evencie jeżeli są spełnione następujące warunki:
  1. Usługodawca otrzymał prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy;
  2. Usługobiorca dostarczył inne, niezbędne załączniki określone na Stronie wydarzenia (np. CV, zgoda pełnoprawnego opiekuna itp.);
  3. Usługodawca otrzymał opłatę za Usługi, o których mowa w § 1. pkt. 4. niniejszego Regulaminu;
  4. Limit wolnych miejsc na udział w Evencie nie został wyczerpany.
 2. Prawidłowe dokonanie Rejestracji Usługobiorcy oznacza zawarcie Umowy między Usługodawcą, a Usługobiorcą.
 3. W przypadku braku miejsc na wybrany Event, Usługobiorca zostanie zapisany na listę rezerwową.
 4. W przypadku, gdy zwolni się miejsce na Evencie, kolejny Usługobiorca z listy rezerwowej zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub bezpośrednio poprzez kontakt telefoniczny. Usługobiorca zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność w ciągu 1 dnia roboczego od momentu otrzymania zaproszenia.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udziału uczestnictwa Usługobiorcy w Evencie bez podania przyczyny.

§ 5. Warunki uczestnictwa

 1. Miejsce, godzina i czas trwania są przedstawiane na Stronie wydarzenia.
 2. W przypadku braku części informacji w momencie dokonywania zgłoszenia Usługodawca prześle Usługobiorcy dodatkowe informacje Środkami komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub w bezpośrednim kontakcie telefonicznym najpóźniej na dzień roboczy przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybycia, podpisania listy obecności, a w przypadku wydarzeń płatnych – okazania ważnego biletu w wersji drukowanej lub elektronicznej (dotyczy tylko wydarzeń, o których mowa w §1 pkt. 4. niniejszego Regulaminu).
 4. Usługodawca nie zapewnia Uczestnikom transportu na miejsce Eventu, jak również jakichkolwiek noclegów w trakcie, przed ani po wydarzeniu, chyba, że przekazane przez Usługodawcę informacje związane z danym Eventem stanowią inaczej.
 5. Usługodawca nie zapewnia Uczestnikom wyżywienia w trakcie Eventu, chyba, że przekazane przez Usługodawcę informacje związane z danym Eventem stanowią inaczej.
 6. W przypadku wydarzenia odpłatnego Usługobiorcy przysługuje możliwość otrzymania faktury VAT. Konieczne jest zgłoszenie stosownej informacji oraz przesłanie prawidłowych danych do faktury VAT na adres: kontakt@higher.pl.

§ 6. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Usługobiorca uprawniony jest do rezygnacji z Rejestracji nie później niż na 3 dzień roboczy przed Eventem, którego dotyczy w/w Rejestracja.
 2. Stosowne oświadczenie Usługobiorca może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@higher.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Usługodawcą.
 3. W momencie, w którym Usługodawca otrzyma informację, że Usługobiorca nie może wziąć udziału w Evencie, jego miejsce zostanie przekazane kolejnej osobie znajdującej się na liście rezerwowej.
 4. W przypadku wydarzeń płatnych (§1 pkt. 4. niniejszego Regulaminu) zgłoszenie rezygnacji udziału w wydarzeniu skutkuje:
  1. w terminie dłuższym niż 14 dni roboczych do wydarzenia – całkowitą refundacją wniesionej opłaty za wydarzenie;
  2. w terminie do 7 dni roboczych  – refundacją 50% dokonanej wpłaty za wydarzenie.
  3. W terminie krótszym niż 7 dni roboczych – brakiem refundacji wniesionej opłaty za wydarzenie.
 5. W przypadku odwołania wydarzenia przez Usługodawcę, Usługobiorca otrzyma zwrot pełnej opłaty za wydarzenie wniesionej na rzecz Organizatora, bez uwzględniania ewentualnych innych kosztów, w tym transportu lub noclegu.
 6. W przypadku nieobecności Uczestnika bez wcześniejszego złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Evencie, Organizator ma prawo odrzucić kolejne zgłoszenie uczestnictwa w/w Usługobiorcy w kolejnych wydarzeniach.

§ 7. Prawa i obowiązki 

 1. Uczestnicy Eventów organizowanych lub współorganizowanych przez Usługodawcę oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w Eventach.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez niego Eventami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 3. Poprzez udział w Eventach Uczestnik otrzyma wiedzę powiązaną z jego tematyką. Usługodawca nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Eventu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu informacji, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prowadzącego.
 4. Uczestnicy Eventu są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.
 5. Uczestnicy Eventu są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Usługodawcy lub wskazanych przez niego osób.
 6. Usługodawca lub jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do:
  1. zobowiązania Uczestnika do opuszczenia Eventu w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, zakłócającego lub utrudniającego przebieg Eventu, w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych wypowiadających się osób;
  2. odwołania Eventu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, polegających w szczególności na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić Event, rezygnacji osoby prowadzącej Event w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miał odbyć się Event lub wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miał odbyć się Event (takich jak w szczególności pożar, zalanie lub brak dostaw mediów).
 7. Podczas Eventu Usługodawca może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jego przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy.
 8. Udział w Evencie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalenie jego wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej lub nagrania wideo podczas Eventu i nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo ani terytorialnie wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku (wraz z możliwością jego opisania imieniem i nazwiskiem) w materiałach informacyjnych i promocyjnych Usługodawcy lub Współorganizatora. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy ani Współorganizatora z tego tytułu. W przypadku braku zgody Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania środkami komunikacji elektronicznej Usługodawcę o braku zgody na utrwalanie wizerunku najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Eventu.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za należące do Uczestników przedmioty zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Eventu.

§ 8. Zmiany w programie wydarzenia

 1. Usługodawca zastrzega, iż z przyczyn niezależnych od niego może nastąpić zmiana prelegentów, planu Eventu lub daty Eventu. Usługodawca poinformuje niezwłocznie Usługobiorcę o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości za pomocą Środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.
 2. W przypadku zaistnienia takiej zmiany Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o zmianie, nie później jednak niż przed dniem rozpoczęcia Eventu. W przypadku wydarzeń odpłatnych, o których mowa w §1 pkt. 4. niniejszego Regulaminu, Usługodawca dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Evencie na rachunek, z którego dokonano na rzecz Usługodawcy płatności.

§ 9. Zmiana Regulaminu

 1. W przypadku jakichkolwiek zmian w Usługach lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 2. Usługodawca dodatkowo zawiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie informacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail na minimum 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę w terminie 7 dni po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi we wskazanym terminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Ustawy oraz UODO.
 2. Wszelkie spory dotyczące korzystania z Serwisu i Usług świadczonych przez Usługodawcę, w razie braku możliwości polubownego ich zakończenia, rozstrzygnie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik nr 1 – Polityka prywatności dostępna pod adresem https://higher.pl/polityka-prywatnosci/