Regulamin świadczenia usług

przez Higher sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

§1 Definicje
 1. Event – szkolenie, wydarzenie lub projekt, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana jego tematyką. Swoim zakresem obejmuje wykłady teoretyczne, warsztaty praktyczne, pokazy, prezentacje oraz inne działania o charakterze dydaktycznym lub kombinację powyższych.
 2. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę.
 3. Pliki cookies (ciasteczka) – pliki tekstowe zapisywane na dysku urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, zawierające informacje gromadzone przez Serwis. Informacje zapisane w pliku cookie Serwis może odczytać przy ponownym połączeniu się z urządzenia Użytkownika, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwisy lub innych użytkowników Internetu.
 4. Profil – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisu. Użytkownik może wykorzystywać Profil do zarządzania swoim kontem.
 5. Regulamin – niniejszy dokument.
 6. Serwis – serwis internetowy (lub serwisy internetowe) należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi lub umożliwia zamówienie Usług. Serwis umieszczony jest pod adresem higher.pl.
 7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 j.t.).
 8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 10. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział (w jakikolwiek sposób) w Eventach lub innych projektach organizowanych przez Usługodawcę.
 11. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie.
 12. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.).
 13. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników lub Uczestników w oparciu o Regulamin.
 14. Usługobiorca – Uczestnik lub Użytkownik.
 15. Usługodawca – Higher Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 79/30, wpisana do KRS pod numerem 0000578945, NIP: 525-263-13-00, REGON: 362659709.
 16. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 j.t.).
 17. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług.

 

§2 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym:
  • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców,
  • zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za świadczone Usługi po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników.
 4. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy (w szczególności na stronie higher.pl/regulamin), a także – na żądanie Usługobiorcy – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 5. Usługobiorcy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.

 

§3 Warunki korzystania z Serwisu i Usług
 1. W celu korzystania z Serwisu lub Usług niezbędne jest:
  • korzystanie z komputera lub urządzenia przenośnego podłączonego do internetu,
  • dysponowanie oprogramowaniem pozwalającym na wyświetlanie dokumentów HTML oraz wykorzystywanie plików cookies (przeglądarka internetowa),
  • dysponowanie oprogramowaniem pozwalającym na wyświetlanie dokumentów PDF (przeglądarka plików PDF),
  • posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu lub Usług może się wiązać ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w szczególności ryzykiem przedostania się do systemu teleinformatycznego lub urządzenia złośliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Usługobiorcy przez osoby trzecie.
 3. W celu minimalizacji zagrożeń, o których mowa w ust. 2 powyżej, Usługobiorca powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Usługobiorcy w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

§4 Prawa i obowiązki Usługodawcy
 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu przez zmianę Regulaminu;
  • wysyłania na udostępniony przez Usługobiorcę adres e-mail komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub Usług;
  • kontaktu z Usługobiorcą, związanego z realizacją Umowy;
  • odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca:
   1. poda błędny, fałszywy albo tymczasowy adres e-mail lub
   2. narusza inne wymogi Regulaminu.
  • zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Uczestników, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Usługobiorcom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy;
  • zablokowania dostępu do treści Usługobiorców, zawierających materiały sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy – w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

 

§5 Umowa
 1. Umowa między Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w dowolnym czasie poprzez samodzielne usunięcie swojego Profilu.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę, w tym usunąć konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;
  • w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji o tym, że Profil zawiera informacje sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;
  • usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, wykorzystanego do założenia Profilu;
  • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przekroczeniu pojemności konta poczty elektronicznej Użytkownika i tym samym braku możliwości dalszego świadczenia Usług.
 4. Usługodawca poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu Umowy najpóźniej w terminie 24 godzin od rozwiązania (jeśli istnieje taka techniczna możliwość).
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego Profilu, jeżeli został on założony po wcześniejszym usunięciu, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

§6 Eventy

 

§6A Zasady uczestnictwa w Eventach
 1. Uczestnicy Eventów organizowanych lub współorganizowanych przez Usługodawcę oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom niebiorącym udziału w Eventach. Usługodawca zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez niego Eventami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 2. Poprzez udział w Eventach Uczestnik otrzyma wiedzę powiązaną z jego tematyką. Usługodawca nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Eventu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu informacji, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prowadzącego.
 3. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia, mogą wziąć udział w Evencie jedynie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Usługodawca lub jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo:
  • zobowiązania Uczestnika do opuszczenia Eventu w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, zakłócającego lub utrudniającego przebieg Eventu, w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych wypowiadających się osób;
  • odwołania Eventu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, polegających w szczególności na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić Event, rezygnacji osoby prowadzącej Event w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miał odbyć się Event lub wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miał odbyć się Event (takich jak w szczególności pożar, zalanie lub brak dostaw mediów).

 

§6B Zgłoszenie uczestnictwa w Evencie
 1. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w Evencie dokonuje zgłoszenia i rezerwacji miejsca poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie higher.pl.
 2. Dla zgłoszenia uczestnictwa w Evencie konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Evencie, osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza, że
  • przekazane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  • przekazane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. Proces zgłoszenia uczestnictwa uważa się za zakończony z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia rezerwacji od Usługodawcy poprzez wiadomość wysłaną na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku braku miejsc na wybrany Event Uczestnik zostanie zapisany na listę rezerwową i poinformowany o tym poprzez wiadomość wysłaną na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.
 6. Jeżeli po dokonaniu rezerwacji Usługodawca otrzyma informację, że Uczestnik nie może wziąć udziału w Evencie, jego miejsce zostanie przekazane kolejnej osobie znajdującej się na liście rezerwowej.
 7. W przypadku zmiany adresu e-mail Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Usługodawcy.

 

§7 Rekrutacje

 

§7A Zawarcie Umowy
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
 2. Wysyłając formularz rejestracyjny, Użytkownik oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  • podane w nim dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • jest uprawniony do zawarcia Umowy;
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalny Profil o nazwie zgodnej z podanym przez Użytkownika adresem e-mail.
 4. Adres e-mail Użytkownika jest pozyskiwany przez Usługodawcę:
  • za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub
  • za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców (np. Facebook lub Google) w przypadku wyboru przez Użytkownika rejestracji za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.
 5. Usługodawca może odmówić utworzenia Profilu o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

§7B Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. W przypadku zmiany adresu e-mail Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zaktualizowania tej informacji w Profilu.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Profilu za pomocą swojego adresu e-mail (loginu) oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 3. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Profilu oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
 4. Użytkownik udziela Usługodawcy na czas obowiązywania Umowy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji do utworów, których Użytkownik jest autorem, na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wprowadzania do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych oraz innych nośników, a także umieszczanie w sieci Internet. Niniejszy ustęp ma na celu promowanie Użytkownika wśród potencjalnych pracodawców zgodnie z warunkami i celem świadczonych Usług.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  • publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich;
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
  • wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów lub usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;
  • podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych;
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
  • podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
  • korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

 

§8 Reklamacje
 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą:
  • korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@higher.pl lub
  • w formie listu poleconego przesłanego na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 79/300, 00-079 Warszawa.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres e-mail),
  • adres strony internetowej poświęconej rekrutacji lub Eventowi, którego dotyczy reklamacja lub inne dane pozwalające na jasną identyfikację przedmiotu reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich złożenia przez Usługobiorcę. Zgłaszający reklamację otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany przez siebie adres e-mail.

 

§9 Zmiana Regulaminu
 1. W przypadku zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 2. Usługodawca dodatkowo zawiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu przy pierwszym zalogowaniu do Profilu po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu lub poprzez wysłanie informacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail na minimum 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę w terminie 7 dni po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi we wskazanym terminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.

 

§10 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Ustawy oraz UODO.
 2. Wszelkie spory dotyczące korzystania z Serwisu i Usług świadczonych przez Usługodawcę, w razie braku możliwości polubownego ich zakończenia, rozstrzygnie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik nr 1 – Polityka prywatności.

 

Polityka prywatności

Higher sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie UODO z uwzględnieniem przepisów Ustawy.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług, w celach marketingowych w zakresie dozwolonym przepisami prawa oraz – w przypadku formularza kontaktowego udostępnianego w Serwisie – do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody Usługobiorcy.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • wykształcenie,
  • w razie udostępnienia Usługodawcy CV – dane osobowe ujawnione w treści CV Usługobiorcy.
 5. Administrator w celu realizacji Usług może udostępniać dane osobowe Usługobiorcy odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 UODO, w szczególności podmiotom prowadzącym rekrutację za pośrednictwem Administratora.
 6. Każdej osobie, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania lub prawo żądania ich usunięcia. W celu realizacji wskazanych praw należy skontaktować się z Usługodawcą pod adresem kontakt@higher.pl.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Usług. Tym samym nieprzekazanie danych Usługodawcy lub żądanie usunięcia zgromadzonych przez Usługodawcę danych może wiązać się z brakiem możliwości świadczenia Usług Usługobiorcy, którego dane dotyczą.
 8. Usługodawca zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe, w szczególności zgodnie z art. 36-39a Ustawy.
 9. Dane Usługobiorcy, gromadzone przez Usługodawcę, nie są widoczne dla innych Usługobiorców.
 10. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim w sytuacji, w której to osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje dane osobowe podmiotom trzecim.
 11. Usługodawca za wyrażoną przez Usługobiorcę zgodą upoważniony jest do przesyłania Usługobiorcy, na podany przez niego adres e-mail, informacji handlowych. Usługobiorca może w każdej chwili odwołać zgodę, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail kontakt@higher.pl. Odwołanie zgody przez Usługobiorcę może wiązać się z brakiem możliwości świadczenia Usług.